GEMEENTE NOORDWIJK - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft de begroting 2020 toegestuurd aan de gemeenteraad. De begroting sluit met een positief resultaat van € 435.000. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Hierdoor biedt de begroting ruimte voor nieuw beleid.

Begroting 2020 in één oogopslag
De begroting in één oogopslag geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2020. In één oogopslag is te zien hoeveel de gemeente betaalt aan bijvoorbeeld veiligheid, aan onderwijs en aan sport en cultuur.

Inwoners niet extra belasten
Het uitgangspunt van het college is om de inwoners niet extra te belasten. Daarom is er alleen een inflatiecorrectie van 1,8% toegepast. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het percentage hoger, omdat deze posten kostendekkend moeten zijn.

Wettelijke taken en nieuw beleid
De gemeente moet haar wettelijke taken uitvoeren. Dat kost veel geld. In de begroting is er ook ruimte voor nieuw beleid. Toch kan het college niet alle wensen voor nieuw beleid realiseren. Daar is niet genoeg geld voor. Voor nieuw beleid is in 2020 € 2.225.000 beschikbaar. Het college moet dus keuzes maken. Enkele voorbeelden:
- Het opstellen van een lokale Omgevingsvisie voor de gehele gemeente;
- Inzetten op de economische toekomst van Noordwijk als aantrekkelijke bloemenbadplaats in de greenport;
- Invulling geven aan een integrale toegang voor inwoners met een hulp- en zorgbehoefte;
- Investeren in de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie;
- Het nemen van maatregelen die gericht zijn op verduurzaming.

Gemeenteraadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op 5 november over de begroting 2020.