NOORDWIJK - Op woensdag 20 april bespreekt de commissie Ruimte het rapport ‘Bodembeheernota deel b en bodemkwaliteitskaart plangebied Bronsgeest in Noordwijk’. Zoals bekend. De gemeente wil op Bronsgeest een nieuwe wijk bouwen. Het gaat om maximaal 300-350 woningen.


Wonen met tuin

Op basis van verschillende bodemonderzoeken is vastgesteld dat de grond licht verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen bevat. Deze liggen wat boven de landelijke standaardnormen. Deze waarden geven echter geen risico’s geven voor ‘Wonen met tuin’. De grond is daarvoor geschikt.

Bloem- en bloembollenteelt

De verhoogde waarden waren te verwachten. Ze hebben te maken met de bloem- en bloembollenteelt waar gewasbestrijdingsmiddelen werden gebruikt.

Hergebruik

De staat van de grond voldoet aan de Lokale Maximale Waarden. De gemeente staat dan ook toe dat gebiedseigen grond in het plangebied Bronsgeest worden hergebruikt. Juist vanwege het ontbreken van risico’s voor mens en milieu.

Voordelen in de praktijk

De voordelen van duurzaam (her)gebruik van grond binnen de eigen gemeente.

  • de grond hoeft niet gereinigd of afgestort te worden
  • vermindering van de aankoop grondstoffen, zoals zand uit zandwinputten en zoals grond van een grondbank
  • hergebruik van de gebiedseigen grond
  • geen transportkosten en vermindering administratieve lasten.