NOORDWIJK - De nieuwe gemeente Noordwijk neemt afscheid van 1 van de organisaties die de inzameling van huishoudelijk afval uitvoert. Jarenlang hebben de voormalig gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout uitstekend samengewerkt met hun inzamelorganisaties. In de toekomst gaat de nieuwe gemeente Noordwijk verder met 1 inzamelorganisatie.

Gemeenteraad neemt besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op dinsdag 24 november 2020 hierover een besluit te nemen. Het college stelt voor om te kiezen voor de uitvoeringsorganisatie Meerlanden. Deze organisatie past het best bij de gefuseerde gemeente. Afscheid nemen van een goede partner doet pijn. Maar om het zo duidelijk mogelijk te maken voor onze inwoners gaan we in onze nieuwe gemeente met 1 inzamelorganisatie verder. Vandaar dat we de gemeenteraad vragen om in november 2020 een keuze te maken. Zo kunnen we verder met duidelijke regels en afspraken op het gebied van afval voor de inwoners van alle kernen in onze gemeente, aldus wethouder Afval, Sjaak van den Berg.

Transparant en zorgvuldig proces

De gemeente heeft ervoor gekozen om het proces om tot deze keuze te komen zo zorgvuldig en transparant mogelijk vorm te geven. Omdat de samenwerking met beide partijen ver teruggaat en altijd naar tevredenheid is verlopen is er speciaal voor dit proces gekozen. Beide inzamelaars zijn bij dit proces betrokken en geheel op de hoogte van het verloop.

Op basis van objectieve criteria is een keuze gemaakt. Een ambtelijke werkgroep heeft op basis van strategische en operationele criteria een voorkeur uitgesproken. Deze criteria en de weging zijn getoetst door een extern adviesbureau. Dit advies is door de stuurgroep en het college overgenomen en wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij nemen het uiteindelijke besluit.

Op naar de fase van uitvoering

Het contract wordt met ingang van 1 januari 2022 opgezegd. In 2021 wordt de tijd genomen om alle zaken te regelen om officieel afscheid te nemen van de andere inzamelaar. En om vorm te geven aan de nieuwe manier van samenwerken met de gekozen inzamelaar. Dan komt het 2e belangrijke onderdeel van de harmonisatie van ons beleid op het gebied van afval aan de orde. Op basis van het grondstoffenbeleidsplan dat in de raad van 21 april 2020 is vastgesteld, moet invulling worden gegeven aan de inrichting van voorzieningen en maatregelen voor de inzameling van afval en grondstoffen. Dit gaat voor alle inwoners op dezelfde manier worden ingericht. Waar komt wat? En op welke manier gaan we het organiseren? Te denken valt aan wel of geen huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton met een extra afvalcontainer aan huis of samen met andere gemeenten een mobiele milieustraat introduceren. Waardoor inwoners niet naar de milieustraat hoeven te gaan met kleine hoeveelheden te scheiden afval.

Voorgeschiedenis en achtergrondinformatie

Het vraagstuk is complex door de verschillende bestuurlijke samenwerkingsvormen. Voor het gebiedsdeel Noordwijk werd samengewerkt met de private partij Renewi. In 2002 is hiervoor de NV MAN opgericht. In het gebiedsdeel Noordwijkerhout werkte de gemeente samen met de door overheid gedomineerde Meerlanden. Met hen is in 2000 een overeenkomst afgesloten voor de inzameling van het huishoudelijk afval.