NOORDWIJKERHOUT - Op donderdag 11 mei 2023 bespreekt de commissie Ruimte het raadsvoorstel Herontwikkeling aan de Viaductweg Noordwijkerhout. Een 1e stap naar een ontwikkeling waar ‘wonen’, ‘ruimte om naar school te gaan’, ‘groen’, ‘klimaatadaptie’ en ‘duurzaamheid’ op elkaar afgestemd worden.


Raad aan de slag

Eind april 2023 stuurde het college de stukken aan de commissie. De leden buigen zich over het raadsvoorstel Herontwikkeling aan de Viaductweg Noordwijkerhout en kunnen hun standpunt bepalen. Ook kunnen ze de visie op de ontwikkeling beoordelen. Eveneens is er een 1e schets te bewonderen.

Belangrijk moment

De bespreking is een belangrijk moment. Niet alleen voor de gemeenteraad. Is het voorstel in lijn met wat is afgesproken? Ook voor de partijen waarmee de gemeente heeft samengewerkt bij de voorbereidingen is het een belangrijk moment: Sophia Scholen en Woningstichting Padua. Natuurlijk is het eveneens een belangrijk moment voor de omwonenden. De gemeente zal hun met een brief op de hoogte stellen van deze eerste openbare bespreking. Ze kunnen de vergadering bijwonen. Of thuis volgen via de livestream.

De beslispunten

Dit zijn de beslispunten voor de gemeenteraad:

  • de ontwikkelingsvisie Viaductweg vast te stellen als uitgangspunt voor de herontwikkeling van de locatie;
  • de aanvraag van Sophia Scholen voor een permanente uitbreiding van De Prinsenhof voor maximaal 150 leerlingen te honoreren en hiervoor een dependance te realiseren aan de Viaductweg in Noordwijkerhout;
  • een definitief ontwerp voor de beoogde dependance uit te werken (ingekort, noot redactie);
  • kwaliteitsniveau: bijna energieneutraal gebouw en binnenklimaat Frisse Scholen;
  • een voorbereidingskrediet van € 150.000,- beschikbaar stellen aan Sophia Scholen voor de uitwerking van een definitief ontwerp voor de beoogde dependance.

In de markt

Het raadsvoorstel verhaalt over Noordwijkerhout en de ontwikkelingen die het dorp doormaakt. Herontwikkeling aan de Viaductweg Noordwijkerhout toont hoe de gemeente hierop inspeelt. Het is maatwerk. De gemeente heeft de koers uitgezet. Ook voor het vervolg is duidelijk wat er moet gebeuren. Wethouder Theo Alkemade: “Het bouwplan wordt in de markt gezet omdat het bouwpercentages uit de woonvisie betreft en niet enkel sociaal.”