NOORDWIJK - Archol voert de komende weken een archeologisch onderzoek uit in bouwlocatie Bronsgeest.


Vanaf maandag 4 april 2022 trekken de onderzoekers het projectgebied in. De onderzoekers werken in het gebied waarin de gemeente de komst van woningen voorbereid. 3 weken speuren ze naar sporen uit het verleden. Ze willen een nog beter beeld krijgen van wie er vroeger woonden en werkten in een rondom Noordwijk. Onze bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot ver in de prehistorie.

Vindplaatsen

Uit eerder onderzoek bleken er al bijzondere archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Met proefsleuven proberen de onderzoekers de komende weken die vindplaatsen in kaart te brengen. Dat levert mogelijk informatie op over de vroegste bewoningsgeschiedenis van Noordwijk. Hiervan bestaan geen geschreven bronnen. We zijn afhankelijk van archeologisch onderzoek naar resten van toenmalige bouwwerken en voorwerpen. Die ‘vertellen’ het verhaal.

Toen ook al een fijne plek

Het plangebied Bronsgeest ligt in een oude strandvlakte en op een oude strandwal. Dit is een langgerekte zandbank die daar door de branding van de Noordzee is opgeworpen rond 2000 voor Christus. Door het opstuiven van strandzand zijn hier duintjes op ontstaan. Voor de prehistorische mensen was dit een ideale plek om aan de kust ‘hoog en droog’ hun boerderijen op te bouwen.

Sporen van akkers

Op de flanken van de strandwal werden akkers aangelegd. Sporen hiervan zijn onder andere aan de Gooweg gevonden. Daar zijn in 1997 de resten opgegraven van een boerderij en enkele akkers uit de vroege bronstijd. Recent zijn in Offem-Zuid soortgelijke sporen gevonden uit de bronstijd maar ook uit de ijzertijd en de Romeinse tijd.

Diepe sleuven

De onderzoekers maken diepen sleuven in het landschap. Ze maken gebruik van bronbemaling om de sleuven droog te houden. 24 uur per dag staan ze aan. Zo maken ze het onderzoek mogelijk. Goed te weten: het zijn geluid gedempte pompen. Ze staan niet op de bebouwde kom gericht.