NOORDWIJK - Er is een plan voor de bouw van een woning op het perceel Oude Zeeweg 61 in Noordwijk. Het college vraagt de gemeenteraad om een verklaring af te geven waaruit blijkt dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het plan.

Vereiste stap
Het college heeft al besloten om mee te werken aan de gevraagde omgevingsvergunning. Dat het college zich nu wendt tot de raad is een noodzakelijke stap. Nodig omdat het bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. De wet- en regelgeving schrijft deze manier van werken voor.

Tervisielegging
Is de raad bereid tot het afgeven van de verklaring? De gemeenteraad buigt zich dinsdag 17 december 2019 over het raadsvoorstel. Geeft de raad de verklaring af dan volgt de volgende stap. De gemeente geeft de ontwerpverklaring vrij voor de tervisielegging.

Vervolg
Als er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de terinzagelegging van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen mandateert de gemeente de Omgevingsdienst West Holland om het definitieve besluit te nemen overeenkomstig de uitgangspunten van de ontwerpverklaring.

Argumenten
Het plan wijkt af. De nieuw te bouwen woning is groter dan de bestaande woning. Wat zijn de argumenten om positief te zijn. Omdat het perceel aanzienlijk groter is dan de omliggende percelen lijkt een grotere massa verantwoord. Ook ligt de nieuwe woning voor een groot deel verdiept en waardoor een deel van de massa niet opvalt vanaf de openbare weg.

Past ook in straatbeeld
Daarnaast past de grotere woning binnen het straatbeeld. Ook belangrijk. Het groenplan en het terugbrengen van het duin betekent een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Het zwembad met omkleedruimte is qua afmetingen beperkt en het wordt aan het oog onttrokken door het groen. De garage ligt verdiept. Op deze manier vallen de bijgebouwen nauwelijks in het zicht.