NOORDWIJK - Burgemeester en wethouders zijn geïnformeerd over de voorlopige jaarstukken 2023. De jaarstukken bevatten de inhoudelijke en financiële verantwoording over 2023. Het laat een voorlopig positief resultaat zien van € 3.900.000,-.


Definitieve vaststelling

Het college stelt de voorlopige jaarstukken vast. Daarna gaan ze voor controle naar de accountant. Na deze controle legt het college een voorstel voor de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2023 voor aan de gemeenteraad. De raad stelt deze in de raadsvergadering van 11 juli 2024 vast.

Stabiele financiële beleid

Wethouder Roberto ter Hark: “We hebben ons stabiele financiële beleid in 2023 kunnen voortzetten. Het positieve resultaat dat we hebben gerealiseerd, komt voornamelijk door incidentele meevallers. Een deel daarvan moeten we reserveren voor kosten die dit jaar nog komen, zoals voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang en uitkeringen voor energietoelage.”

De jaarstukken

De jaarstukken van de gemeente bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag leggen het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de manier waarop de gemeente het geld in 2023 heeft uitgegeven. En het geeft informatie over de uitvoering van het gemeentelijk beleid. In de jaarrekening staat een overzicht van de financiële situatie van de gemeente.